STAVOMODUL s.r.o.
Naše výrobky zjednoduší Vaši stavbu

ZÁKLADY


Izolační základové tvarovky TERMO (3 v 1), nahrazují v jednom kroku:

1. běžně užívané betonové tvarovky
2. bednění podkladního betonu
3. tepelnou izolaci základového soklu kvalitním XPS

Cena bednění závisí na velikosti objektu, potřebném průřezu tvarovky, zvoleném materiálovém provedení, počtu venkovních rohů a tloušťce izolantu venkovní stěny.


  VYRÁBÍME TVAROVKY ZÁKLADOVÝCH SOKLŮ TERMO:
odrazka pro použití na zděné stavby i pro dřevostavby
odrazka nejjednodušší řešení zateplených základových soklů
odrazka odpadá dodatečné zateplování soklu, (včetně souvisejících zvětšených zemních prací)
odrazka odpadá bednění přetaženého podkladního betonu, ("desky")
odrazka odpadá veškerá konstrukční výztuž, (tvarovky nejsou přeťaty žebry, ale pouze spojovacími
pozinkovanými tyčemi v polystyrénových rozpěrách)
odrazka plní zpřísněné tepelně-izolační požadavky, dle ČSN 730540-2
odrazka snadná montáž bez potřeby odborných pracovníků (práce bez potřeby vytvářet rovinu pro uložení
tvarovek TERMO - vhodné i pro svépomocné stavebníky)
odrazka snadné prostupy tvarovkou, (nejen inženýrskými sítěmi, ale i přívodem vzduchu ke krbu či odvětráním
v případě vysoké radonové zátěže)
odrazka rychlost montáže, (s lehkými tvarovkami, s jednoduchým dořezáváním, vždy s podporou kladečského
výkresu a návodu k použití)
odrazka v zimním období beton ve tvarovce nezmrzne, (postačí pouze vodorovně překrýt)
odrazka celkově nižší náklady na provádění základů

Tvarovka TERMO - foto 01 Tvarovka TERMO - foto 02


Základová tvarovka TERMO

Základová tvarovka TERMO je tvořena vnější stěnou z kvalitního extrudovaného polystyrénu, (ne z více nasákavého perimetru či soklové desky), požadované tloušťky betonového jádra a vnitřní stěnou z tuhého deskového polystyrénu. Obě stěny jsou vzájemně spojeny ocelovými pozinkovanými tyčemi s maticemi, které jsou zapuštěné v polystyrénových rozpěrách. Vnitřní stěna tvarovky je snížena o projektem požadovanou tloušťku podkladního betonu "desky" (obvykle o 100 až 150 mm), která umožňuje potřebné přetažení betonářské sítě na základový pás. Tato navýšená část je opatřena plastovým kotevním hřebem.

  Délka tvarovky ... základní a rohová tvarovka délky 1250 mm (1220 mm obvodu),
doplňkové tvarovky 720 mm a dle potřeby
  Výška tvarovky ... venkovní stěna (XPS) ... 600 mm, vnitřní stěna (EPS) ... obvykle 450 až 500 mm
(podle tloušťky podkladního betonu (100 až 150 mm)
Pokud je potřeba větší výšky tvarovky, například u obnaženého základu v patě svahu, doplní se tvarovka
Termo spodní tvarovkou se stejně vysokými stěnami o výšce 500 mm nebo 300 mm.
  Tloušťka stěn ... venkovní stěna (XPS) ... 60, 80, 100, 120, 140, 160,180 a 200 mm, vnitřní stěna (EPS)
... vždy 60 mm
  Tloušťka betonového jádra (šířka mezi venkovní a vnitřní stěnou tvarovky):
pro dřevostavby ... obvykle 200, 250 a 300 mm
pro zděné stavby ... obvykle 300, 330, 360 a 380 mm

Poznámka:
Tvarovky TERMO s venkovní stěnou o tloušťce 80 mm (a větší) mají plastové kotevní podložky zafrézovány, což snižuje následně tloušťku vyrovnávací stěrky soklu při provádění povrchové úpravy základového soklu.

Tvarovka TERMO, plastové kotevní podložky - foto 01 Tvarovka TERMO, plastové kotevní podložky - foto 02


Příčné řezy soklů s tvarovkou TERMO

Základy, řez Řez A - dřevostavby
Základy, řez (větší náhled) Řez A - dřevostavby (větší náhled)

Řez B - dřevostavby Řez C - srub
Řez B - dřevostavby (větší náhled) Řez C - dřevostavby (větší náhled)


Jednoduchá realizace

Základy domu, realizace - foto 01 Základy domu, realizace - foto 02

Základy domu, realizace - foto 03 Základy domu, realizace - foto 04

Základy domu, realizace - foto 05 Základy domu, realizace - foto 06


  PROBLEMATIKA "IZOLAČNÍHO KŘÍDLA"
Podmínky tepelně-izolační normy ČSN 730540-2, vydané v 05/2007 byly novelou stejné normy v 11/2011 zrušeny. Jedná se o zrušení požadavku, aby U (součinitel prostupu tepla) konstrukce přilehlé k zemině do vzdálenosti 1,0 m od rozhraní zeminy a venkovního vzduchu byl identický jako U obvodové stěny.
Pokud i po předmětné novele normy projektant či stavebník stále požaduje zateplení základového soklu níže než je výška tvarovek TERMO (600 mm), nebo dokonce až na základovou spáru, je vhodné použít tzv. "izolačního křídla", které skvěle nahrazuje původní řešení při minimální pracnosti a rozumnému navýšení ceny, navíc s možností dodatečného provedení po stavbě domu s dokončenou fasádou, současně s úpravami kolem domu a provedením okapového chodníku.

Řez - izolační křídlo


  ŘEŠENÍ VNITŘNÍCH ZÁKLADŮ
Vnitřní základy je hospodárné provádět buď prkennými dílci MODUL, které je možno posouvat při betonáži (a následně využít i při další výstavbě) nebo vnitřními polystyrénovými tvarovkami MODUL - obě stejně vysoké stěny jsou z EPS, (výškově shodné s vnitřní stěnou obvodové tvarovky TERMO).


V případě dotazů nebo zájmu volejte 601 234 140




Podrobnější informace najdete na webových stránkách www.zakladovadeskadomu.cz


úvodní stránka


© STAVOMODUL s.r.o.    Tel.: (+420) 601 234 140    E-mail: info@stavomodul.cz    Web: www.stavomodul.cz    Nakládání s osobními údaji