STAVOMODUL s.r.o.
Naše výrobky zjednoduší Vaši stavbu

ZÁKLADY


IZOLAČNÍ TVAROVKA ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ SOKLŮ ZÁKLADŮ TERMO


  POPIS TVAROVKY
Základová tvarovka TERMO je tvořena vnější stěnou z kvalitního extrudovaného polystyrénu, (ne perimetru či soklové desky), požadované tloušťky a vnitřní stěnou z tuhého deskového polystyrénu. Obě stěny jsou vzájemně spojeny ocelovými pozinkovanými tyčemi s maticemi, které jsou zapuštěné v polystyrénových rozpěrách. Vnitřní stěna tvarovky je snížena o projektem požadovanou tloušťku podkladního betonu (obvykle o 100 až 150 mm), která umožňuje potřebné přetažení betonářské sítě na základový pás. Obě stěny tvarovky jsou opatřeny ozuby pro snadné napojení sousedních tvarovek. Pro snazší montáž jsou předem připraveny venkovní rohové pravoúhlé tvarovky a doplňkové dílce.


Základní tvarovka TERMO (pro dřevostavby i varianta TERMO-IZOL, s připravenou svislou izolací proti zemní vlhkosti)

Tvarovka TERMO - foto 01 Tvarovka TERMO - foto 02


Rohová tvarovka TERMO (s rovnou horní hranou i s ozubem pro doplněk zateplení první vrstvy zdiva)

Tvarovky - stavba, foto 01 Tvarovky - stavba, foto 02


Při výrobě tvarovky používáme na venkovní stěnu kvalitního německého extrudovaného polystyrénu s vaflovým povrchem (URSA XPS N-III-PZ), s D = 0,036 W/(m.K), doplněný vnitřní stěnou z tuhého stabilizovaného polystyrénu tl.60 mm. Výška venkovní stěny tvarovky TERMO (600 mm) vychází z maximálního využití celé desky XPS. Při objektu, který je osazen na pozemku ve spádu, lze využít v potřebné části v patě svahu druhou vrstvou tvarovek TERMO o výšce 600 nebo 300 mm. Tyto tvarovky TERMO ve spodní řadě mají obě stěny stejně vysoké.

V případě požadavku projektanta tepelně izolovat i první vrstvu zdiva nad základem, kde je použita zdící tvarovka zúžená o tloušťku tepelné izolace soklu, může být původní základová tvarovka TERMO upravena ozubem na horní hraně tak, aby pomocí přesně doříznutého doplňku (o výšce cca 260 až 300 mm) z obdobného materiálu (XPS) došlo následně (po dostavbě hrubé stavby) k izolaci spodní řady zdiva. Ozub z důvodu tuhosti je prováděn od tloušťky venkovní stěny 120 mm (včetně). U menších tlouštěk venkovních stěn (60, 80 a 100 mm) se ozub neprovádí, doplněk se osadí na sraz.


Připravené polystyrénové tvarovky na stavbě. Občas se setkáváme s obavou stavebníků, zda polystyrénové tvarovky TERMO "vydrží" tlak betonu. Nikdy se však nestala situace, která je patrna z jiné technologie!

Tvarovky - stavba, foto 03 Tvarovky - stavba, foto 04


  VÝHODY ZÁKLADOVÝCH TVAROVEK
- nejjednodušší řešení zateplených základových soklů zděných staveb i dřevostaveb
- pracné dodatečné zateplování soklu odpadá, (včetně souvisejících zvětšených zemních prací)
- bednění přetaženého podkladního betonu ("desky") odpadá
- splnění zpřísněných tepelně-izolačních požadavků dle ČSN 730540-2
- splnění rozměrových požadavků – vyrobí se dle požadavků stavby a projektu
- použití výhradně kvalitních materiálů
- k montáži nejsou potřeba kvalifikovaní pracovníci, vhodné i pro svépomocné stavebníky
- bezproblémové řešení – bezplatně výkres rozmístění tvarovek (kladečský výkres), vždy návod k montáži
- v zimním období zabrání tvarovka TERMO promrznutí betonu základového soklu při provádění
  základových konstrukcí – postačí pouze vodorovně překrýt
- řešení je vhodné i pro stavby, kde je podloží s vyšším radonovým zatížením
- celkovou bezkonkurenční cenu provedených základových konstrukcí


Řezy osazenou základovou tvarovkou TERMO - tradiční zděná stavba

Řez osazenou základovou tvarovkou TERMO - tradiční zděná stavba

Řez osazenou základovou tvarovkou s doplňkem TERMO


  ROZMĚRY TVAROVEK
Rozměry vycházejí z požadavků konkrétního projektu základů, se zohledněním venkovních pravoúhlých rohů.
Délka tvarovky ... základní, délky 1250 mm (1220 mm obvodu)
... doplňkové tvarovky – dle potřeby
Výška tvarovky
Venkovní stěna (XPS) ... 600 mm
Vnitřní stěna (EPS) ... obvykle 450 až 500 mm (podle tloušťky podkladního betonu (obvykle 100 až 150 mm)
Tloušťka stěn
Venkovní stěna (XPS) ... 60, 80, 100, 120, 140, 160,180 a 200 mm
Vnitřní stěna (EPS) ... vždy 60 mm
Tloušťka betonového jádra
(šířka mezi venkovní a vnitřní stěnou tvarovky):
pro dřevostavby ... obvykle 200 až 300 mm
pro zděné stavby ... obvykle 300 až 400 mm
Poznámka:
Tvarovky TERMO s venkovní stěnou o tloušťce 80 mm (a větší) mají plastové kotevní podložky zafrézovány, což snižuje následně tloušťku vyrovnávacího tmelu soklu při provádění povrchové úpravy základového soklu.


Řezy osazenou základovou tvarovkou TERMO - dřevostavba

Řez osazenou základovou tvarovkou TERMO - dřevostavba

Použití izolační tvarovky TERMO-IZOL


  POUŽITÍ NA STAVBĚ
Nejjednodušší a nejlacinější řešení zateplených základů nepodsklepených objektů, zejména rodinných domů. Tvárnice TERMO byla vyvinuta pro všechny zděné stavby i pro dřevostavby. Tvarovka plní 3 funkce v jediném kroku: jako náhrada tradičních betonových základových tvarovek, bednění podkladního betonu a kvalitního zateplení základového soklu. Pro svoji připravenost a jednoduchost montáže je systém oblíben i svépomocnými stavebníky.

Osazení základových tvarovek TERMO (práce se začínají osazením venkovních rohových tvarovek na spodní část základu, která nemusí být v žádném případě výškově srovnaná)

Tvarovka TERMO - foto 01 Tvarovka TERMO - foto 02

Tvarovka TERMO - foto 03 Tvarovka TERMO - foto 04


Připravené základové tvarovky TERMO k betonáži

Po betonáži uvnitř základových tvarovek TERMO - foto 01 Po betonáži uvnitř základových tvarovek TERMO - foto 02


Základové tvarovky TERMO lze zalévat i čerpadlem

Základové tvarovky - zalévání betonem - foto 01 Základové tvarovky - zalévání betonem - foto 02


Po betonáži uvnitř základových tvarovek TERMO

Po betonáži uvnitř základových tvarovek TERMO - foto 01 Po betonáži uvnitř základových tvarovek TERMO - foto 02


Příprava betonáže podkladního betonu

Příprava betonáže podkladního betonu - foto 01 Příprava betonáže podkladního betonu - foto 02

Příprava betonáže podkladního betonu - foto 03 Příprava betonáže podkladního betonu - foto 02


Hotové základové konstrukce

Hotové základové konstrukce - foto 01 Hotové základové konstrukce - foto 02

Hotové základové konstrukce - foto 03 Hotové základové konstrukce - foto 04

Hotové základové konstrukce - foto 05 Hotové základové konstrukce - foto 06

Hotové základové konstrukce - foto 07 Hotové základové konstrukce - foto 08


  PROBLEMATIKA "IZOLAČNÍHO KŘÍDLA"
Podmínky tepelně-izolační normy ČSN 730540-2, vydané v 05/ 2007 byly novelou stejné normy v 11/2011 zrušeny. Jedná se o zrušení požadavku, aby U (součinitel prostupu tepla) konstrukce přilehlé k zemině do vzdálenosti 1,0 m od rozhraní zeminy a venkovního vzduchu byl identický jako U obvodové stěny.
Pokud i po předmětné novele normy projektant či stavebník stále požaduje zateplení základového soklu níže než je výška tvarovek TERMO (600 mm), nebo dokonce až na základovou spáru, je vhodné použít tzv. "izolačního křídla", které skvěle nahrazuje původní řešení při minimální pracnosti a rozumnému navýšení ceny, navíc s možností dodatečného provedení po stavbě domu s dokončenou fasádou, současně s úpravami kolem domu a provedením okapového chodníku (viz přiložené řezy).

Řez - izolační křídlo


  ŘEŠENÍ VNITŘNÍCH ZÁKLADŮ
Vnitřní základy je hospodárné provádět buď prkennými dílci MODUL, které je možno posouvat při betonáži (a následně využít při výstavbě) nebo vnitřními polystyrénovými tvarovkami MODUL - obě stěny jsou stejných výšek, shodných materiálově (EPS) i výškově s vnitřní stěnou obvodové tvarovky TERMO.
Řešením pro vnitřní základy mohou být samozřejmě i běžné betonové tvarovky ztraceného bednění.

Řešení vnitřních základů - foto 01 Řešení vnitřních základů - foto 02


V případě zájmu o naši nabídku volejte 603 441 453.
úvodní stránka


© STAVOMODUL s.r.o.    Tel.: (+420) 603 441 453    E-mail: info@stavomodul.cz    Web: www.stavomodul.cz    odkazy